Σωτήρης Τσιόδρας – Θα χειροθετηθεί Άρχων Οφφικιάλιος από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατριαρχείου, η χειροθεσία του καθηγητή θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου στη μονή Βαλουκλή κατά τον εσπερινό για την εορτή της Ινδίκτου

Άρχων Οφφικιάλος της Μ.τ.Χ.Ε. πρόκειται να χειροθετηθεί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο λοιμωξιολόγος, Σωτήρης Τσιόδρας.Την επομένη, Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου, στο Φανάρι θα εορταστεί η γιορτή της Ινδίκτου και θα ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνάξεως της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου.

Σύμφωνα λοιπόν με τον  Κανονισμό Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος 142/1999 – ΦΕΚ 300/Α/30-12-1999

Περί απονομής Εκκλησιαστικών Οφφικίων εν τη Εκκλησία της Ελλάδος.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουσα υπ’ όψη:
1.Την διάταξιν της παραγ. ιβ’ του ‘Αρθρου 4 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»,
2.Τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του αυτού ως άνω Νόμου,
3.Τας κατ’ αναλογίαν προς τας λοιπάς Ορθοδόξους Εκκλησίας τηρουμένας ανέκαθεν συνήθεις διαδικασίας, όσον αφορά εις την Απονομήν Εκκλησιασηκών Οφφικίων,
4.Την από 10/12/1999 Απόφασιν Αυτής, ψηφίζει:
Τον υπ’ αριθ. 142/1999 Κανονισμόν «Περί απονομής Εκκλησιαστικών Οφφικίων, εν τη Εκκλησία της Ελλάδος», έχοντα ούτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 142/1999

«ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΦΦΙΚΙΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρθρον 1
Η έννοια του όρου Εκκλησιασπκόν Οφφίκιον.
1.Ο όρος Εκκλησιασπκόν Οφφίκιον, κατ’ αρχήν μεν σημαίνει το Αξίωμα το οποίον δια χειροθεσίας λαμβάνει Κληρικός τις ή Μοναχός ή Λαϊκός εκ μέρους του Κυριάρχου Μητροπολίτου, δια να δύναται να προσφέρη συγκεκριμένην εκκλησιασπκήν διακονίαν τω ειρημένω Επισκόπω, τη Ιερά αυτού Μητροπόλει ή εν τινι Ιερά Μονή της Επαρχίας αυτού.
2.Κατά δεύτερον δε λόγον, ο όρος Εκκλησιασπκόν Οφφίκιον, κυρίως σήμερον, σημαίνει Τιμηπκήν Εκκλησιασπκήν Διάκρισιν, απονεμομένην εκ μέρους του Κυριάρχου Μητροπολίτου εις τους διαπρέποντας επ’ αρετή και εκκλησιασπκή δράσει Κληρικούς ή Μοναχούς ή και Λαϊκούς της Επαρχίας αυτού, προς επιβράβευσιν μεν αυτών, και κυρίως δια το αμιλλάσθαι προς την του επιβραβευομένου αγαθήν διάθεσιν και μη υστερείν αυτής και τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας.Άρθρον 2
Σκοπός της απονομής των Εκκλησιαστικών Οφφικίων.
1.Σκοπός της απονομής των Εκκλησιαστικών Οφφικίων είναι κατ’ αρχήν μεν η υποβοήθησις του έργου του Οικείου Επισκόπου, ως και της εν γένει εκκλησιαστικής, πνευματικής, λατρευτικής, διοικητικής και δικαστικής διακονίας της περιφερείας αυτού υπό προβεβλημένων, ικανών και πνευματικών στελεχών.
2.Κατά δεύτερον δε λόγον, σκοπός της απονομής των εν λόγω Οφφικίων είναι η ανάδειξις Εκκλησιαστικώντινών Προσώπων, λόγω των πνευματικών και λοιπών αυτών χαρισμάτων, ικανοτήτων και δραστηριοτήτων, επί τω τέλει, αφ’ ενός μεν, όπως αποδοθή αυτοίς ο δίκαιος της Εκκλησίας Έπαινος, αφ’ ετέρου δε και κυρίως όπως και έτερα μέλη της πνευματικής και διοικητικής Διακονίας της Εκκλησίας, αμιλλώμενα, παρακινηθούν εις μείζονα απόδοσιν του έργου αυτών εν τη Εκκλησία.Αρθρον 3
Αι απαιτούμενοι δια την απονομήν των Εκκλησιαστικών Οφφικίων προϋποθέσεις γενικώς.
Αι δια την απονομήν οιουδήποτε Εκκλησιαστικού Οφφικίου απαιτούμενοι προϋποθέσεις είναι η ευλάβεια, η εκκλησιαστική συγκρότησις, αι διοικητικοί ικανότητες, η ανάλογος ηλικία, και κυρίως η πνευματικότης, η διάκρισις, η ιεροπρέπεια και η ταπείνωσις του μέλλοντος να λάβη Εκκλησιαστικόν Οφφίκιον. Αι δι’ εν έκαστον Οφφίκιον απαιτούμενοι ειδικώτεραι προϋποθέσεις αναφέρονται εν τω επομένω άρθρω του παρόντος Κανονισμού.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1999 Ο Πρόεδρος της Ι.Σ.
+ Ο Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Η συνέχεία εδώ  https://www.e-nomothesia.gr/Loading...